Presentatie

Het doel van de vzw. 'Le début des haricots' is milieubescherming. De vereniging is in 2005 opgericht en richt zich op verschillende activiteiten. Globaal gezien stellen wij ons tot doel onze medeburgers ontvankelijk te maken voor de problematiek van vervuiling en het industriële systeem en diens negatieve gevolgen. De vereniging houdt zich vooral bezig met het thema voeding.

Onze belangrijkste richtlijn is het herstellen van de verbinding tussen consumenten en lokale landbouwers, die tegen een juiste prijs gezonde en milieuvriendelijke levensmiddelen verbouwen. Wij werken hieraan door ontmoetingen, animaties en gastentafels te organiseren, of ook door actief concrete alternatieven te bewerkstelligen zoals (zefbestuurde) solidaire consumentengroepen in de stad.

Het zelf voedsel verbouwen is een andere belangrijke richtlijn. De vereniging heeft meerdere ecologische tuinen opgericht in en rond de stad, en wil daarmee aantonen dat het mogelijk is een actief leven te leiden en daarnaast toch een deel van de eigen voedig te produceren. Op deze manier kan de stadsbewoner zijn voeding weer in eigen hand gaan nemen.

Tenslotte zijn uit onze wens om ook meer kansarme en jonge doelgroepen te bereiken, de projecten 'bio-indication' en 'jardin des couleurs' ontstaan, die zich richten op de scholen van de stad.

Bio-indication is een diepgaand project waarbij jongeren worden begeleid bij het zelf planten telen en het nagaan hoe deze reageren op vervuiling. Zodoende krijgen ze een beter beeld van wat ze eigenlijk inademen, eten en drinken. 'jardin des couleurs' is een project dat ontvankelijk wil maken voor de thema's milieu en voedingseconomie. Daarbij geeft dit project kinderen en volwassenen onderricht in eenvoudige technieken voor tuinieren, om eigen productie aan te moedigen, waarbij eveneens meer theoretische debatten worden gevoerd over de samenhang tussen onze dagelijkse handelingen en onze ecologische voetafdruk.

Onze leden zijn allen overtuigde ecologisten die proberen een duidelijke, concrete en menselijke boodschap over te brengen. De vzw blijft nieuwe partnerschappen aangaan met andere Belgische of buitenlandse verenigingen. Zo zijn er met name de partnerschappen met de organisatie Planète-Sciences in Frankrijk en die met onze vrienden uit Québec ( Action Communautaire, le Santropol, Equiterre ).

Le début des haricots is lid van de volgende organisaties: